Σε ισχύ θέτει το υπουργείο Υγείας τα έκτακτα μέτρα λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι κάθε οργανικής μονάδας του υπουργείου κατανέμονται σε δύο ομάδες, με ευθύνη των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των αυτοτελών οργανικών μονάδων και με γνώμονα την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας.

Οι δύο ομάδες εργάζονται εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση ως εξής: η μία εξ αυτών με φυσική παρουσία στην κεντρική υπηρεσία και η άλλη με εξ αποστάσεως εργασία.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των αυτοτελών οργανικών μονάδων μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και την έγκαιρη εκπλήρωση του έργου τους.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Εάν διαπιστωθεί κρούσμα του κορονοϊού η ομάδα των υπαλλήλων που παρέχει εργασία με φυσική παρουσία αποχωρεί άμεσα.

Αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση των εγκαταστάσεων της κεντρικής υπηρεσίας, προσέρχεται η έτερη ομάδα υπαλλήλων και αναλαμβάνει εργασία με φυσική παρουσία, μέχρι να καταστεί εφικτή η εκ νέου εναλλαγή των ομάδων.

Πρόβλεψη για την περίπτωση αναστολής λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου

Εφόσον απαιτηθεί η αναστολή λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας προβλέπεται ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας, με την παρουσία ενός προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, καθώς και τουλάχιστον ενός υπαλλήλου, από τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  • Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Οι υπηρεσίες δύνανται να ενισχυθούν με προσωπικό άλλων οργανικών μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο εκδίδεται από τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής υποστήριξης.

Έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του με την υπηρεσία, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: newsbeast.gr