Με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν οι επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη και στους έξι μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες μπορούν να ρυθμίζουν το ωράριο εργασίας. Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες ανά μήνα ενώ αντίστοιχα θα προσαρμόζονται και οι αποδοχές. Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι  λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση αν και ξεκαθαρίζεται ότι όποιος κάνει χρήση του μέτρου, δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε απολύσεις.

Για τη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας η ΠΝΠ προβλέπει:

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

2. Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πηγή: newsbeast.gr