Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα δουν τα 800 ευρώ στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς ή έως 20 άτομα προσωπικό.

Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 30 Απριλίου ενώ μέχρι και σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας η ΑΑΔΕ  δίνει οδηγίες σε όσους σπεύσουν την τελευταία στιγμή να υποβάλουν την αίτησή τους:

1. Η είσοδος για την πλατφόρμα  myBusinessSupport διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ)» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

3. Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

5. Δικαιούστε την αποζημίωση, εφόσον είστε:

 •  ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
 • επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 • έχετε έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και  ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

6. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός (εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018)
 • έχετε υποβάλλει μέχρι και τις 16.04.2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020
 • δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 29.2.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020 και της Ε.2052/2020
 • Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.03.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, από την 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020
 • δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση:

 • Καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί σε αναστολή ή
 • δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

Πηγή: newsbeast.gr