Με καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων την 10η Απριλίου 2023, τρέχει το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°», το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται €150 εκατ., εκ των οποίων €75 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ενώ τα υπόλοιπα €75 εκατ. αφορούν

 • τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης
 • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Ομάδες παραγωγών
 • Αστικοί συνεταιρισμοί
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • ποσό του €1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • ποσό των €500 χιλ. για μεσαίες επιχειρήσεις
 • ποσό των €250 χιλ. για μικρές επιχειρήσεις
 • ποσό των €100 χιλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • ποσό των πενήντα €50 χιλ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
 • Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Ενδεικτικά επενδυτικά σχέδια

Ενδεικτικά, στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • την αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές
 • την ανακύκλωση
 • τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο
 • τη δημιουργία γηπέδων
 • και κολυμβητηρίων
 • τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά. υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

Τι εξαιρείται

Από το εν λόγω καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει όλο τον κύκλο ζωής των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr