Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση έως 150.000 ωφελουμένων.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση:

  • των γνώσεων
  • ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (upskilling)
  • και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – που θα απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Προϋπολογισμός

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 28/2/2023. Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 31/12/2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεν θα υπερβεί το ποσό των €154,5 εκατ., αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε €4,5, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε €5. Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε €80 ανά καταρτιζόμενο.

Voucher

Για την υλοποίηση του έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Η πρόσκληση θα καθορίζει με λεπτομέρεια τους όρους υλοποίησης του έργου.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr