Η Attica Bank κατά τη χρήση του 2019 επικεντρώθηκε στην εξυγίανση του ισολογισμού της και στην ενίσχυση των βασικών οικονομικών δεικτών της.

Η Τράπεζα βελτιώνει την ρευστότητά της και ακολουθεί επικεντρωμένη και λελογισμένη στρατηγική πιστωτικής επέκτασης.  Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, μετρίασαν και αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα της.

Αύξηση καταθέσεων 14,3% σε ετήσια βάση

 • Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε € 158 εκ.
 • Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 2,8% σε σχέση με την 12.2018
 • Ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 59,3%, μειωμένος σε σχέση με τη συγκριτική χρήση (69,8%)
 • Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 5,3% σε € 3.528 εκ. σε σχέση με την 12.2018Τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 44,1% σε σχέση με το 2018
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 24,3% σε ετήσια βάση
 • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,01% (2018:33,5%)
 • Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,80%
 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: 14,5%
 • Τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν οριακή αύξηση και ανήλθαν στα € 494 εκ.

Δήλωση Διοίκησης

Η συνολική επίδοση της Attica Bank τo 2019 παρέμεινε θετική, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση για την ενίσχυση της κερδοφορίας και την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το 2018 κατά 14,3%.

Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €158 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Η μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 80,9% σε 70,1% επιτρέπει την συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης.

Πορεία εσόδων

Το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 12% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα συνεχιζομένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του έτους.

Η εμφάνιση του κορωνοϊού δημιουργεί νέες συνθήκες στην παγκόσμια και στην ελληνική οικονομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πεποίθηση ότι η Τράπεζα θα καταφέρει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και της πελατειακής βάσης και η συγκράτηση του κόστους μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας της αποτελούν τα κύρια σημεία του επιχειρησιακού εστιασμού. Βασικός στόχος της Τράπεζας είναι όχι μόνο να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού αλλά και να προσαρμοσθεί αποτελεσματικά στη μετά COVID-19 εποχή .

Η Attica Bank και σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή περίοδο συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία  και την κοινωνία και να βελτιώνει την απόδοση της.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

 • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.
 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την χρήση ανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Οι συσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 281 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 0,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ.
 • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) είναι 39,01% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 14,3% σε σχέση με την 12.2018.
 • Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 59,3% για τον Όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 12.2018 (69,8%). Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 70,1% κατά την 31.12.2019 και εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

Επίδοση Ομίλου

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση 36,7% έναντι του 2018, ενώ το περιθώριο ΝΙΜ μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 1,66%.
 • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2018 (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκ. ευρώ.
 • Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους την 05/12/2017. Από τις συναλλαγές αυτές ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ποσού ύψους 8.233 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων 2.484 χιλ. ευρώ αφορούσαν την ανακύκλωση του υπολειπόμενου αποθεματικού των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής της 05/12/2017.
 • Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του Ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 ήταν 741 εργαζόμενοι (31/12/2018: 707 εργαζόμενοι)
 • Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 24,3% έναντι της συγκριτικής χρήσης.
 • Οι ζημιές προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους €4,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση  (31.12.2018), λόγω της μείωσης των λειτουργικών εσόδων κατά 44,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 συμπεριλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 47 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης (Metexelixis).

Πηγή: newsbeast.gr